Γενικοί Εμπορικοί Όροι – ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ

 1. Οι παρόντες γενικοί εμπορικοί όροι εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων και καλύπτουν κάθε παράδοση προϊόντος ή επισκευή προϊόντων από την εταιρεία μας, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων όρων, τους οποίους έχουμε διατυπώσει ή αποδεχθεί ρητώς και εγγράφως. Η αποδοχή μιας προσφοράς ή η υποβολή μιας παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε τυχόν αντίθετων όρων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία του πελάτη. Οποιοσδήποτε πρόσθετος ή αντίθετος όρος θα έχει ισχύ μόνο εφόσον έχει διατυπωθεί (ή έχει γίνει αποδεκτός) από εμάς ρητώς και εγγράφως.
 2. Οι προσφορές μας είναι ανοιχτές για αποδοχή από τον πελάτη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, εκτός εάν έχουμε ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως. Οι τιμές, οι προδιαγραφές, η διαθεσιμότητα και η ημερομηνία παράδοσης που αναφέρονται στις προσφορές μας είναι μόνο για ενημέρωση και δεν μας δεσμεύουν έως ότου συμφωνηθούν όλες οι τεχνικές απαιτήσεις και επιβεβαιώσουμε την παραγγελία εγγράφως. Καμία παραγγελία, ανεξαρτήτως αν έχει ή όχι υποβληθεί προς αποδοχή προσφοράς δεν μας δεσμεύει εκτός εάν και έως ότου την επιβεβαιώσουμε εγγράφως ή εκδώσουμε ένα τιμολόγιο ή αποστείλουμε τα προϊόντα.
 3. Οι τιμές μας για τα προϊόντα είναι αυτές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο ή στην προσφορά μας ή σε κάθε περίπτωση, όπως διαφορετικά έχουμε ρητά ορίσει εγγράφως. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ή/και άλλες επιβαρύνσεις (π.χ. φόροι, δασμοί, έξοδα εκτελωνισμού κ.τ.λ.), οι οποίοι βαρύνουν τον πελάτη. Εκτός εάν έχουμε ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως, ο πελάτης είναι υπόχρεος να πληρώσει τα έξοδα για συσκευασία, μεταφορά και ασφάλιση.
 4. Όλα τα τιμολόγια εξοφλούνται μετρητοίς με την έκδοσή τους, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στο τιμολόγιο ή έχουμε ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως. Σε περιπτώσεις υπερημερίας του πελάτη ως προς τις πληρωμές, και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, έχουμε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) να απαιτήσουμε εκτός από την πληρωμή και τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για κάθε ημέρα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, β) να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση ως προς την εκτέλεση τυχόν υπολοίπου της παραγγελίας χωρίς να τάξουμε εύλογη προθεσμία και να παρακρατήσουμε το μέρος του τιμήματος που έχει καταβληθεί ως ποινική ρήτρα, γ) να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την περαιτέρω παράδοση προϊόντων.
 5. Τυχόν παράδοση προϊόντων με πίστωση του τιμήματος, γίνεται με την επιφύλαξη της κυριότητας υπέρ της εταιρείας μας μέχρι την πλήρη εξόφληση, όπως ρητώς ορίζεται και στα παραστατικά έγγραφα κάθε προϊόντος που πωλείται με αυτούς τους όρους. Για όσο χρόνο τα προϊόντα ανήκουν στην εταιρεία μας δεν επιτρέπεται να διατεθούν με κανέναν τρόπο ή να περιληφθούν μεταξύ προς κατάσχεση πραγμάτων σε περίπτωση κατάσχεσης.
 6. Εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη εγγράφως, τα προϊόντα παραδίδονται Εx Works Incoterms στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στα Άνω Λιόσια, οπότε και ο κίνδυνος της τυχαίας καταστροφής, απώλειας ή χειροτέρευσης των προϊόντων μεταβαίνει από την εταιρεία μας στον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει κατά την παράδοση να επιθεωρεί λεπτομερώς τα προϊόντα και την συσκευασία τους, ώστε να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν ζημίες. Προκειμένου να ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση για ζημία, ο πελάτης θα πρέπει να σημειώσει στα συνοδευτικά μεταφορικά έγγραφα (φορτωτικές, δελτία αποστολής κ.λπ.) ότι το προϊόν έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί ζημιά, και να προβεί στη λήψη των σχετικών φωτογραφιών. Με την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, θεωρείται ότι ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση επισκευής προϊόντος, εάν έχει συμφωνηθεί να παραλάβει ο πελάτης το επισκευασθέν προϊόν από τις εγκαταστάσεις μας, και εντός επτά (7) ημερών από την επισκευή και τη σχετική ειδοποίηση ή την πάροδο προθεσμίας που τάχθηκε προς παραλαβή, ο πελάτης δεν έρθει να παραλάβει, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε αντάλλαγμα για την αποθήκευση και να αποστείλουμε το προϊόν στον πελάτη με δικά του έξοδα.
 7. Οι χρόνοι παράδοσης που συμφωνούνται ανά περίπτωση είναι κατ’ εκτίμηση και δεν δεσμεύουν την εταιρεία μας. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης μπορεί να επιμηκυνθεί λόγω ανωτέρας βίας ή διατάραξης της λειτουργίας της εταιρείας ή των υπηρεσιών διανομής ή λόγω αδυναμίας εφοδιασμού του προϊόντος από άλλη αντιπροσωπεία ή κατάστημα πωλήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης παράδοσης των προϊόντων για λόγους που δεν ανάγονται σε δική μας υπαιτιότητα, η εταιρεία μας αποδεσμεύεται από την υποχρέωση έγκαιρης παράδοσης και ο χρόνος παράδοσης, εφόσον έχει συμφωνηθεί, παρατείνεται αναλόγως.
 8. Η εγγύηση που παρέχουμε για τα προϊόντα καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, οι υποχρεώσεις μας από την εγγύηση περιορίζονται στην, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, επισκευή ή δωρεάν αντικατάσταση όποιων προϊόντων βρεθούν να είναι ελαττωματικά, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. Για να αποδείξετε το ελάττωμα του προϊόντος, θα πρέπει να παραδώσετε το ελαττωματικό προϊόν και όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιστροφή ή η ανταλλαγή προϊόντων αποκλείεται. Η ευθύνη μας από την εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος όταν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η προσεκτική χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις προδιαγραφές είναι ευθύνη του πελάτη. Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια κερδών, εσόδων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή δεδομένων δεν καλύπτεται από την εγγύηση και δεν φέρουμε ευθύνη για αυτές. Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται στη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης των προϊόντων ή σε αίτια που είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Τέτοια αίτια περιλαμβάνουν ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, ζημίες που προκαλούνται από τον πελάτη, ακατάλληλη αποθήκευση, εσφαλμένη χρήση, ανεπαρκή συντήρηση, μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές των προϊόντων όπως αυτές καθορίζονται στις πινακίδες σήμανσης, τις οδηγίες χρήσης, τις επισημάνσεις κ.λ.π. Για προϊόντα τα οποία δεν κατασκευάζονται από εμάς, ισχύει η εγγύηση του εκάστοτε προμηθευτή.
 9. Οι επισκευές γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN και EN ή άλλα ισχύοντα πρότυπα. Προϋπολογισμός κόστους επισκευής δίδεται μόνο μετά από ειδικό αίτημα του πελάτη και γίνεται κατά προσέγγιση, χωρίς να αποτελεί ακριβή προσδιορισμό του ανταλλάγματος των εργασιών. Με την ανάληψη της επισκευής και την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού ελέγχου του προϊόντος δίνεται στον πελάτη το τελικό κόστος επισκευής και τυχόν αντ αλλακτικών προς έγκριση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί λόγω κόστους ή άλλης αιτίας την επισκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει ολοσχερώς το κόστος του προκαταρκτικού ελέγχου καθώς και το κόστος αποστολής του προϊόντος.
 10. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε εμείς και οι συνεργάτες μας λόγω ανυπαίτιας καθυστέρησης στην παράδοση ή ανυπαίτιας αθέτησης της σύμβασης πώλησης ή όρων που αφορούν την παραλαβή αντικειμένων προς επιδιόρθωση και οποιωνδήποτε προφορικών οδηγιών. Επίσης, δεν φέρουμε ευθύνη για περιπτώσεις χρήσης των προϊόντων μας αντίθετα προς τις σχετικές οδηγίες μας και τις σχετικές προδιαγραφές ή για κάθε περίπτωση που ο πελάτης θα ενεργήσει από δόλο ή αμέλεια. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της εταιρείας μας σε σχέση με προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύμβασης πώλησης δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμολογηθείσας αξίας των πωληθέντων προϊόντων.
 11. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη δύναται να συλλεχθούν και τύχουν επεξεργασίας από την εταιρείας μας για τους σκοπούς της διαχείρισης των παραγγελιών και πωλήσεων. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επεξεργασία είναι κυρίως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης και θα αρχειοθετηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, να τα διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή τους και να εναντιωθεί στην επεξεργασία αυτών ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ της εταιρείας μας και του πελάτη αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι αντικαθιστούν τυχόν αντίθετους προηγούμενους όρους. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους ή τμήμα αυτών είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο